Ölands Friskola

DSC_5705.jpg

Presentation
Ölands Friskola är en allmän fristående grundskola för år 7-9. Skolan är belägen centralt i Färjestaden i Mörbylånga kommun. Upptagningsområdet utgörs till största delen av Färjestaden med omnejd men här finns även elever från Kalmar och Borgholms kommun. Skolan bedrivs i aktiebolagsform, den startade hösten 2002 och har idag 130 elever.

Ölands Friskola är politiskt och religiöst oberoende.

Vad är en friskola?
En friskola godkänns och granskas av Skolverket. Den följer samma lagar och förordningar som de kommunala skolorna och ska uppfylla samma mål, men vägen dit kan se annorlunda ut. Beslutsvägarna blir kortare och snabbare, vilket i sin tur leder till större flexibilitet. En friskola är gratis och öppen för alla och skolpengen följer barnen oavsett vilken skola de väljer.

Det ska vara roligt att gå till skolan
Vi är den lilla skolan, som vill ge trivsel och trygghet till våra elever. Därför lägger vi stor vikt vid hälsotänkande och relationsfostran och vi har en nära kontakt mellan eleverna och alla vuxna på skolan. Glädjen i arbetet för både elever och personal är mycket viktig hos oss. Vi ser det som en grund för att nå målet, betyg i alla ämnen för samtliga elever liksom en positiv inställning till livslångt lärande och en god individutveckling.

Våra visioner är

 • Varje elev vågar vara sig själv, tror på sig själv, ser och blir sedd
 • Varje elev tycker att det är roligt att gå till skolan
 • Varje elev kan kommunicera
 • Varje elev mår bra i kropp och själ
 • Varje vuxen på skolan trivs med sina arbetsuppgifter, har möjlighet att påverka sin arbetssituation och att utvecklas
 • Varje elev och vuxen på skolan upplever att de behandlas lika oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund, religion, kön, sexuell läggning eller funktionell olikhet.

 

Vår profil är kommunikation och hälsa
Att stärkas i sin självkänsla och våga kommunicera med sin omgivning på flera språk och med hjälp av olika tekniker är en viktig del i undervisningen hos oss. Kunskaper om kommunikation och hälsa är viktiga på vägen till att må bra i kropp och själ.

Så här arbetar vi på Ölands Friskola

Vi är en skola som

jobbar med helheter och förståelse hellre än detaljer och korvstoppning

erbjuder mycket idrott på schemat och täta möjligheter till rörelse

utbildar våra elever i att kommunicera, både i bild, tal och skrift på svenska, engelska, tyska och spanska

aktiv atbetar mot mobbning och för trivsel


 

Kommunikationsteknik
Undervisning om kommunikation bedrivs kontinuerligt. Det gäller både muntlig, skriftlig samt bildkommunikation liksom presentationsteknik och redovisningar. Undervisningen i form av lärarledda lektioner, diskussioner i smågrupper och helklass samt många praktiska moment  tar upp dels tolkning och förståelse av andras meddelanden, dels utvecklande av färdigheter för egen "sändning" till olika mottagare. Olika lärare har ansvar för olika kommunikationsområden. Elevgrupperna är åldersmässigt homogena. Eleverna får lära sig att redovisa sina arbeten genom t.ex. muntlig framställning enskilt eller i grupp som drama, revy, debatt eller föreläsning inför en liten elevgrupp, hela skolan eller en föräldragrupp. Andra redovisningssätt är att göra egna hemsidor, filmer, planscher och böcker.

Målsättningen är att ge större säkerhet för den enskilde i sammanhang där det är viktigt att kunna se, höra och förstå andra. En säkerhet inom detta område underlättar samvaro, förståelse och allmän kommunikation.

Bemötande från lärare
Eftersom vi är en liten skola möts elever och lärare ofta och regelbundet. Vi har en gemensam arbetsplats, där den personliga direktkontakten är avgörande för ett gott och utvecklande arbetsklimat. Alla vuxna är en förebild för medmänskligt umgänge. Det är viktigt att visa vänlighet, tydlighet, arbetsglädje och tålamod och ställa positiva, utmanande krav. Signalen till eleverna ska vara, bete dig mot andra så som du själv vill bli bemött.

Arbete i olika grupper och individuellt arbete
I skolans vision står: "Varje elev vågar vara sig själv, tror på sig själv, ser och blir sedd.". Denna vision tror vi att vi kan närma oss genom att lära eleverna att arbeta i olika ålders- och könsblandade grupper, en del mer varaktiga såsom basgrupperna och årskursgrupperna och en del mer tillfälliga.

Årskursgrupper
Det finns ca 50 elever i varje årskurs. I stället för att bilda två bestående klasser delas eleverna in i två grupper som byts med jämna mellanrum.

Basgrupper
Eleverna är indelade i s.k. basgrupper om 10-15 elever. Man tillhör samma basgrupp under hela sin skoltid hos oss. Grupperna är åldersblandade och för varje grupp finns en mentor, som är ansvarig för "sina" elever. Grupperna har möte en gång per vecka. Den lilla gruppen, där alla med tiden lär känna varandra, ska medverka till att synpunkter och frågor vågar framföras. Åldersblandningen av eleverna ska underlätta för olika perspektiv på frågor, en förståelse över årskursgränser samt ett kamratskap. Genom åldersblandningen finns också en möjlighet att introducera nya elever samt förmedla kontinuitet, erfarenhet och inspiration. I basgruppen ska informationsutbyte, samtal och diskussioner ske om t.ex. utvecklingen av studier, veckans arbete och andra skolaktiviteter.

Samlingar
För att utveckla och underhålla en gemenskap på skolan är samlingar viktiga. Dessa sker regelbundet i olika sammansättningar, t.ex. årskursvis eller för samtliga elever på skolan, ibland dagligen och ibland med flera veckors mellanrum. Vid samlingar får eleverna komma till tals och viktiga frågor presenteras och diskuteras, t.ex. intressanta studiebesök och dagsaktuella nyheter. Att ta upp etiska frågor, viktiga samhällsfrågor och eventuella akuta händelser på eller utanför skolan medverkar till ett engagemang såväl i närfrågor som i större frågor.

Motivation och uppmuntran
Motivation är en av de viktigaste drivkrafterna för en god vardag och framgångsrika studier. Att förklara och motivera enskilda studiemoment ingår ofta i undervisningen. Studieteknik, prao och en framtidsorientering ger drivkraft och inspiration liksom att ett bra arbetsklimat, trevliga lärare och studiekamrater underlättar för en mer harmonisk tillvaro.

Skolmiljö och trivsel
Ett ständigt arbete pågår för att "trygga" miljön i skolan. Vår princip är "öppna dörrar" och med det menar vi att det ska vara lätt för eleverna att kontakta alla vuxna. Det finns alltid någon vuxen bland eleverna under rasterna.

Gott språkbruk
Till ett vänligt och positivt klimat hör ett motsvarande språk. Nedvärderande och kränkande ord och beteenden är oacceptabla. Alla vuxna verkar i alla sammanhang för ett positivt språkbruk. Därmed följer att alla vuxna reagerar på svordomar, elakheter och på andra sätt negativa ord, samtalsformer och beteenden

Traditioner

Hedemora
Varje år åker vi till Hedemora i Dalarna på vinterutbildning med eleverna i år 7. Ett av målen med resan är utbildning inom vintersporter. Ett mer övergripande mål är att gruppen ska få umgås på ett annorlunda sätt än de gör under skoltid.

Vi bygger gemenskap som vi har nytta av under hela högstadietiden.

Årets Kamrat
Vid varje läsårsslut delar lärarna ut pris till Årets kamrat. Priset går till en elev som visat god kamratskap, brytt sig om de andra på skolan samt varit en god förebild.

Andra traditioner för hela skolan är

 • Friidrottsdag i september
 • Spökbollsturnering och höstfest vid Allhelgonahelgen
 • Innebandyturnering och julfest veckan innan jul
 • Påskfest
 • Fotbollsturnering i juni

© Ölands Friskola | Designad & producerad av: Internetavdelningen | Cookies