Ledighetsansökan

Ansökan om ledighet för enskild angelägenhet

Ledighet kan beviljas för enskild angelägenhet max 10 dagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som avgör om man får ledigt eller inte. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. De omständigheter som beaktas kan vara frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Skolan erbjuder inte stödundervisning, extra skrivningstillfällen eller liknande till följd av ledighet.

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven klarar att ta igen det den missar vid en ledighet.

ledighetsansökan